Bursa The Motans

Cantaret, pictor, aviator, medic - stii foarte bine ce iti doresti sa devii? Ai o pasiune careia esti pregatit sa te dedici 100% iar atunci cand te gandesti la ea parca totul capata sens? Bursa The Motans e aici pentru tine. Pentru ca noi suntem viitorul!

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSEI „THE MOTANS”

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL “BURSA THE MOTANS”

din data de 16.08.2019

 

 

 1. ORGANIZATORUL

1.1. Concursul pentru acordarea unui numar de 5 burse (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre Global Records S.R.L., o societate inregistrata in mod legal si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul in Str. Catedrala Tineretului nr. 3, Camera 1, Schitu, Judetul Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/2630/2013, Cod Unic de Inregistrare RO26382443 (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Global Records”).

1.2. In conditiile respectarii prezentului Regulament de Participare al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”), fiecare dintre candidatii declarati castigatori ai acestui Concurs vor primi bursa pentru o perioada de  10 (zece) luni in anul scolar 2019/2020 (octombrie-decembrie 2019, ianuarie-iulie 2020).

1.3. Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate, in mod gratuit, la sediul Organizatorului si prin afisarea, in permanenta pe durata programului de acordare a bursei, pe site-ul www.bursathemotans.com si www.bursathemotans.ro. Pentru orice intrebari sau nelamuriri, puteti contacta Organizatorul pe toata perioada desfasurarii Concursului pe adresa de e-mail: office@globalrecords.com.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau inlocui Regulamentul in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului, urmand ca modificarile efectuate sa intre in vigoare de la data publicarii lor pe site.

 

 1. CONDITII DE ELIGIBILITATE

2.1 Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1. persoane fizice de cetatenie romana sau avand cetatenia Republicii Moldova;
 2. varsta maxima a participantilor va fi de 30 de ani;
 3. sunt admisi intr-o institutie de invatamant superior acreditata din Romania si/sau Republica Moldova, la studii de licenta cu sau fara plata, forma de invatamant “la zi”, indiferent de anul de studii;
 4. transmit aplicatia de inscriere completata integral si corect, pana la data de 8 Septembrie 2019, ora 23:59;

2.2 Nu pot participa rudele pana la gradul 4 sau soti ai angajatilor Global Records S.R.L. si/sau ai membrilor formatiei The Motans.

 

 1. CONDITII GENERALE DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 8 August 2019, ora 16.00 – 8 Septembrie 2019, ora 23:59.

3.2. In vederea inscrierii la Concurs, persoanele interesate si care indeplinesc conditiile de eligibilitate mentionate la art. 2 din Regulament, trebuie sa transmita Organizatorului aplicatia de inscriere in format electronic pana la data de 8 Septembrie 2019, ora 23:59. Aplicatia de inscriere se va incarca direct pe site-ul, www.bursathemotans.com si www.bursathemotans.ro in sectiunea „Aplica Aici”.

3.3. Aplicatiile de inscriere incomplete sau transmise dupa data de 8 Septembrie 2019 ora 23:59, nu vor fi luate in considerare. Daca se constata ca informatiile trimise sunt incorecte sau inexacte, candidatii respectivi vor fi descalificati automat.

 

 1. PROCEDURA DE EVALUARE

4.1. Analizarea aplicatiilor de inscriere la Concurs va fi efectuata de catre membrii The Motans si o echipa de 2 (doi) membri din partea Organizatorului.

4.2. Aplicatiile vor fi transmise de catre candidati prin intermediul site-lui www.bursathemotans.com si www.bursathemotans.ro. In cadrul aplicatiei, candidatii vor trebui sa completeze formularul de inscriere in cadrul caruia vor mentiona numele, prenumele, vor scrie cateva paragrafe referitoare la pasiunea lor si motivele pentru care considera ca sunt potriviti pentru bursa The Motans si vor incarca, doar optional (daca doresc), un material video cu ei. Formularul de inscriere in Concurs cuprinzand numele, prenumele Participantilor si materialul video nu vor fi facute publice ci doar vor fi avute in vedere de catre Organizator in vederea desemnarii castigatorilor.

4.3. In cadrul site-lui va exista o sectiune in cadrul careia vor fi afisate strict raspunsurile candidatilor, texte raspuns la intrebarile “care este pasiunea ta si de ce esti potrivit pentru bursa The Motans” insotite de initialele aplicantului. Aceasta sectiune intitulata “Ajuta The Motans sa aleaga cei 5 (cinci) bursieri” va da posibiltatea publicului sa dea un numar nelimitat de voturi, in sensul ca pot fi votati mai multi candidati. Numarul de voturi nu va fi afisat catre public dar va fi avut in vedere la momentul declararii castigatorilor.

4.4. Aplicatiile de inscriere vor fi analizate in perioada  9 – 11 Septembrie 2019. In urma analizarii aplicatiilor, va fi selectat un numar de 5 (cinci) candidati, care vor fi contactati telefonic timp de 3 (trei) zile la rand, pentru a fi informati despre selectarea lor. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care candidatii nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, din diverse motive. In cazul in care pe durata acestor zile, Organizatorul nu poate comunica cu candidatii, atunci acestia vor fi declarati necastigatori si se va trece la contactarea telefonica a candidatilor de rezerva, in ordinea selectarii.

4.5. Candidatii din lista finala se vor prezenta la adresa ce va fi mentionata de catre Organizator cu urmatoarele documente in format fizic:

 1. Actul de identitate – original (va fi doar verificata identitatea candidatului si apoi actul de identitate va fi returnat pe loc);
 2. Adeverinta de student in care sa fie precizata facultatea, anul de studiu in care studentul este admis si notele de admitere in facultate – original.

4.6. Candidatii din lista finala vor fi descalificati in cazul aparitiei oricaruia si/sau a tuturor din urmatoarele cazuri:

 1. nu pot fi contactati telefonic timp de trei zile de la inchiderea aplicatiilor;
 2. nu prezinta toate documentule mentionate la mai sus.

In aceasta situatie, membrii The Motans si o echipa de 2 (doi) membri din partea Organizatorului vor selecta alti candidati, pentru inlocuirea celor descalificati in baza prezentului articol.

4.7.  Membrii The Motans si reprezentantii Organizatorului vor desemna 5 (cinci) candidati castigatori, precum si 2 castigatori de rezerva. In acest sens, se va intocmi un Proces-verbal in care se va consemna numele fiecarui candidat declarat castigator, respectiv al persoana de rezerva.

4.8. Cei 5 (cinci) candidati desemnati castigatori finali vor fi adusi la cunostinta publicului pe site-ul programului, www.bursathemotans.com si www.bursathemotans.ro. cel tarziu pe data de 25 Septembrie 2019 si vor primi bursa lunara in urma semnarii unui contract de bursa privata cu Organizatorul.

4.9. In vederea semnarii contractului de bursa privata, candidatii desemnati castigatori vor furniza Organizatorului documente care sa ateste deschiderea unui cont bancar in lei pe numele candidatului desemnat castigator pentru virarea lunara a contravalorii bursei (extras de cont), precum si orice alte documente necesare, daca este cazul.

4.10. Contractul de bursa privata se va semna de catre candidatul desemnat castigator sau cu acordul scris al reprezentantului legal al acestuia (in functie de varsta candidatului desemnat castigator).

4.11. Bursele corespunzatoare candidatilor desemnati castigatori, care ulterior finalizarii Concursului se afla in imposibilitate de a semna contractul de bursa privata, din orice motive sau nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate in prezentul Regulament, respectiv nu furnizeaza documentele solicitate de catre Organizator sau sunt descalificati de catre Organizator din orice alt motiv justificat, vor fi alocate candidatilor aflati pe lista de rezerva, in ordinea clasificarii acordate de comisia de evaluare.

 

 1. BURSE SI PREMII

5.1. Valoarea bursei lunare acordate de catre Organizator fiecarui candidat din cei 5 (cinci) desemnati castigatori conform prevederilor de mai sus o reprezinta suma lunara de 2.080 de LEI pentru lunile octombrie-decembrie 2019 si ianuarie-iunie 2020 (suma stabilita la valoarea salariului minim pe economie valabil in 2019). In situatia in care, ulterior publicarii prezentului Regulament intervin modificari legislative privitoare la valoarea salariului minim pe economie, valoarea bursei lunare va fi corelata cu valoarea salariului minim pe economie pe toata durata contractului de bursa, dupa semnarea unui act aditional la contractul de bursa.

5.2. Bursa va fi platita lunar catre fiecare candidat declarat castigator („Beneficiar”), intr-un cont bancar deschis pe numele Beneficiarului.  Plata bursei private va fi efectuata sub conditia semnarii contractului de bursa privata in cuprinsul caruia se vor stabili termenele de plata si conditiile de acordare a bursei.

5.3. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi: functionarea defectuoasa, avariile, intreruperile sau orice alte dificultati in ceea ce priveste functionarea internetului, calculatoarelor, reteaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice etc.

5.4. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea bursei, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de bursa. Candidatii declarati castigatori isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea burselor, Organizatorul neasumandu-si niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii burselor sau in legatura cu acestea.

 

 1. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE BURSA

6.1 Contractul de bursa poate fi suspendat de catre Organizator in urmatoarele cazuri:

 1. in cazul in care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie sa-si intrerupa studiile;
 2. in cazul in care se aduce la cunostinta Organizatorului de catre institutia de invatamant, anumite fapte presupuse imorale, neetice sau de indisciplina, posibile fapte ilegale sau care violeaza regulamentul institutiei de invatamant respective, presupuse de catre conducerea institutiei de invatamant sau de catre organele de cercetare, a fi savarsite de catre Beneficiar, pe perioada acordarii bursei. Organizatorul isi rezerva, in acest caz, dreptul de a solicita incetarea prezentului Contract;

6.2 Suspendarea acordarii bursei, precum si reluarea acesteia dupa incetarea motivelor care au dus la suspendare, vor fi prevazute intr-un act aditional la contractul de bursa incheiat intre Organizator si Beneficiar.

 

 1. INCETAREA CONTRACTULUI DE BURSA

7.1 Incetarea contractului de bursa se realizeaza in urmatoarele conditii:

 1. la terminarea perioadei pentru care s-a acordat bursa;
 2. in cazul in care Beneficiarul nu mai frecventeaza cursurile institutiei de invatamant superior la care fusese admis in momentul castigarii bursei;
 3. in cazul in care se aduce la cunostinta Organizatorului de catre institutia de invatamant la care Beneficiarul studiaza in baza unei instiintari oficiale anumite fapte imorale, de indisciplina, fapte ilegale sau care violeaza regulamentul institutiei de invatamant respective dovedite a fi savarsite de catre Beneficiar;
 4. in cazul in care Beneficiarul nu instiinteaza imediat Organizatorul in cazul in care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie sa-si intrerupa studiile;

7.2. Beneficiarul va restitui sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, in termen de maxim 3 luni de la data la care a primit notificarea in acest sens de la Organizator, in orice alt caz de neexecutare totala sau partiala a obligatiilor care ii revin Beneficiarului. Restituirea va privi numai sumele primite cu titlu de bursa pe perioada in care Beneficiarul nu ar fi fost indrituit.

 

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Pentru implementarea prezentului Concurs, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal.

8.2. Prin simpla participare la acest Concurs, participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, in vederea organizarii Concursului, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii burselor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD).

8.3. Participantii inteleg ca prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Concursului.

8.4. Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

8.5. Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Concursului, in scopul desfasurarii Concursului, atribuirii burselor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

8.6. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Organizator, str. Putul lui Zamfir nr. 36, etaj 2, sector 1 Bucuresti sau la adresa de e-mail office@globalrecords.com.

8.7. Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

8.8. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1 Prin participarea la Concurs, Participantii acorda Organizatorului dreptul de a folosi textele transmise conform art. 4.3 din prezentul Regulament, in cadrul site-urilor, www.bursathemotans.com si www.bursathemotans.ro, pentru o perioada nedeterminata, in scopul acordarii votului de catre public.

9.2 Prin participarea la Concurs, Participantii declara si garanteaza ca sunt titularii drepturilor de autor asupra textelor sau ca au obtinut acordul titularului dreptului de autor in vederea utilizarii materialelor potrivit Regulamentului. De asemenea, Participantii declara si garanteaza ca materialele participante la Concurs nu incalca drepturile tertilor, inclusiv, dar fara limitare la, drepturile de proprietate intelectuala.

9.3 Participantul intelege si garanteaza ca nu va transmite materiale/texte care:

 1. reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;
 2. contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 3. contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;
 4. lezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane;
 5. incalca, in orice mod, legile aplicabile.

9.4 Participantii inteleg si declara ca vor fi singurii responsabili si ca vor acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin materialele transmise, inclusiv, dar fara limitare la, drepturile de proprietate intelectuala si dreptul la imagine.

 

 1. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

10.2. In situatia avuta in vedere mai sus, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie fata de candidati, dupa cum nu este tinut la intoarcerea sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

 1. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

11.1. Eventualele litigii, reclamatii aparute intre Organizator, pe de o parte, si candidatii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, vor fi solutionate de instanta competenta din Bucuresti, in conformitate cu dreptul comun.

11.2. Legea aplicabila este legea romana.

 

 1. DIVERSE

12.1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

12.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Global Records il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor.

12.3. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

12.4. Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Concursului, se va face un anunt oficial.

 

Data: 16 August 2019

 

 

ORGANIZATOR

 

Global Records S.R.L.